Statut stowarzyszenia

Przedmieście z Kulturą

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

 1. Stowarzyszenie „Przedmieście z Kulturą” (zwane dalej: Stowarzyszeniem) – zostaje powołane z inicjatywy osób fizycznych w celu promocji kultury oraz integracji artystów, działaczy i sympatyków środowisk kulturotwórczych miasta Wrocławia, w szczególności Osiedla Przedmieście Oławskie.
 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  oraz z zachowaniem stosownych przepisów, terytorium innych państw.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.
 4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 5. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo
  o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami)
  oraz niniejszego Statutu.

Art. 2

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie może używać godła, pieczęci, barw i oznak. Wzór godła, pieczęci,
  barw i oznak oraz sposób korzystania z tychże ustala odpowiednia uchwała
  Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie jest pozarządowym, dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
  o tym samym lub podobnym profilu działania. Przystąpienie do organizacji,
  o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu wymaga zgody Zarządu
  w formie uchwały przy obecności wszystkich członków.

Rozdział II

CELE, ZAKRES I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

Art. 3

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 1. działanie mające na celu wspieranie inicjatyw kulturalnych i artystycznych,
  ze szczególnym uwzględnieniem działań artystycznych na Przedmieściu Oławskim;
 2. działalność wspomagająca rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
  i dziedzictwa narodowego;
 3. promocja i organizacja wolontariatów;
 4. działalność charytatywna;
 5. wspieranie działań społecznych i artystycznych mających związek z edukacją
  w warunkach zróżnicowania kulturowego;
 6. działalność promującą aktywne uczestnictwo w dyskursie kulturalno-artystycznym;
 7. promowanie wiedzy o różnorodności kulturowej;
 8. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 9. promowanie i wspieranie działalności artystów;
 10. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 11. upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach współczesnej kultury i sztuki;
 12. działalność na rzecz promocji zdrowia, zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej;
 13. upowszechnianie wartości społeczeństwa otwartego;
 14. integracja środowiska działaczy pozarządowych, których miejscem aktywności
  jest Przemieście Oławskie;
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
 1. utrzymywanie oraz wydawanie radia internetowego skierowanego
  do mieszkańców Osiedla Przedmieście Oławskie;
 2. uczestnictwo w działaniach i wspieranie inicjatyw, promujących artystów;
 3. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej
  i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych;
 4. działalność wydawniczą i popularyzatorską;
 5. organizowanie debat, spotkań, odczytów, wernisaży, koncertów i spektakli;
 6. wspieranie działań instytucji, organizacji i osób fizycznych zajmujących się działalnością związaną z promowaniem działań kulturalnych oraz współpraca
  z tymi podmiotami;
 7. współpracę ze stowarzyszeniami, organizacjami oraz grupami nieformalnymi, realizującymi podobne cele;
 8. współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych
  i międzynarodowych, realizujących podobne cele;
 9. animację życia kulturalnego poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, wystaw, koncertów, spotkań i innych imprez, zarówno krajowych,
  jak i o zasięgu międzynarodowym;
 10. propagowanie rozwoju kultury, edukacji, nauki oraz zdrowego stylu życia;
 11. współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi, naukowymi
  i społecznymi oraz innymi podmiotami stawiającymi sobie podobne cele, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi oraz międzynarodowymi;
 12. promowanie atrakcyjności kulturalnej miasta Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem Przedmieścia Oławskiego;
 13. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie działalności Stowarzyszenia;
 14. inicjowanie, prowadzenie i popieranie działań wynikających z celów Stowarzyszenia.
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego
  w zakresie:
 1. działań ukierunkowanych na utrzymywanie i wydawanie radia internetowego skierowanego do mieszkańców Osiedla Przedmieście Oławskie;
 2. uczestnictwo i wspieranie inicjatyw, promujących artystów;
 3. prowadzenia działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej
  i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych;
 4. organizowania warsztatów tematycznych dla osób trzecich;
 5. organizowania debat, spotkań, odczytów, wernisaży, koncertów, zawodów
  i spektakli;
 6. współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami oraz grupami nieformalnymi, realizującymi podobne cele;
 7. współpracy i uczestnictwa w organizacjach krajowych, zagranicznych
  i międzynarodowych, realizujących podobne cele;
 8. innych działań realizujące cele statutowe.

Art. 4

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
  Do realizacji jego celów może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego
  w oparciu o właściwe przepisy i niniejszy Statut.
 3. Przychód uzyskany z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy realizacji tej działalności lub zadań w obrębie tej działalności.
 4. Zgodę na podjęcie działalności odpłatnej pożytku publicznego przez Stowarzyszenie musi wyrazić Walne Zgromadzenie w formie uchwały.

Rozdział III

CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

Art. 5

 1. Członkiem może zostać osoba spełniająca wymogi ustawowe dla członka stowarzyszenia oraz po złożeniu deklaracji członkowskiej i opłaceniu wpisowego. Członkami mogą być również cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i honorowych.

Art. 6

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

 1. każda osoba fizyczna posiadająca rekomendację jednego z członków Stowarzyszenia;
 2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą swoich opiekunów prawnych i posiadający rekomendację jednego z członków Stowarzyszenia;

Art. 7

 1. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo, z zastrzeżeniem ustępu drugiego niniejszego artykułu do:
 1. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mają wyłącznie czynne prawo wyborcze.
 2. zgłaszania wniosków w sprawie kierunków i form pracy Stowarzyszenia;
 3. uczestnictwa w Walnych Zebraniach członków;
 4. uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie;
 5. zgłaszania projektów uchwał na Walnym Zebraniu Członków.

Art. 8

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

 1. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. czynnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;
 3. godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o zachowanie jego dobrego imienia;
 4. regularnie opłacać składkę członkowską.

Art. 9

Członków zwyczajnych przyjmuje się do Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

 Art. 10

 1. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuję w drodze uchwały Zarządu.
 1. Podjęcie uchwały przez Zarząd będzie ogłaszane wszystkim Członkom Stowarzyszenia. Każdy z Członków Stowarzyszenia może zgłosić sprzeciw do uchwały w terminie 14 dni od podjęcia uchwały przez Zarząd. Zgłoszenie sprzeciwu powoduje konieczność poddania uchwały pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.
 2. Członkiem honorowym może zostać osoba, która wyróżniła się szczególnie
  w działalności na rzecz Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

Art. 11

1.    Utrata członkostwa następuje w przypadku:

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia;
 2. skreślenia z listy członków na skutek uchwały Zarządu, które może nastąpić
  w przypadku nieprzestrzegania zasad i metod działania określonych
  w niniejszym Statucie, przepisach prawa czy obowiązujących norm etycznych,
  jak również w przypadku narażenia na szwank dobrego imienia Stowarzyszenia, działania na jego szkodę lub niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku;
 3. śmierci członka.

2. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. O przywróceniu
do Stowarzyszenia skreślonego członka decyduje Walne Zebranie Członków
uchwałą podjętą większością 3/4 głosów za.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art. 12

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna. 

Art. 13

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Przy czym kadencja pierwszych władz
trwa 1 rok. 

Art. 14

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, za wyjątkami wskazanymi w niniejszym Statucie. 

Art. 15

 1. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w sposób jawny. Na żądanie zgłoszone przed podjęciem głosowania, przez przynajmniej jednego członka Stowarzyszenia, wybór do władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. Członkowie wybrani
  do władz Stowarzyszenia mogą swe funkcje pełnić dowolną ilość kadencji.
 3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji
  z powodu:
 1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
 2. pisemnej rezygnacji złożonej któremukolwiek członkowi Zarządu;
 3. odwołania przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 3/4 głosów za, przy obecności minimum 70% wszystkich członków;
 1. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
  Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków, w celu wybrania brakujących członków organów. Uchwała Walnego Zebrania Członków o wyborze nowych członków
  jest ważna, bez względu na ilość członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów. 

Art. 16

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do osobistego uczestnictwa w Walnym Zebraniu. Wyklucza się możliwość uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków
  przez pełnomocnika.
 3. Każdy członek Stowarzyszenia ma jeden głos.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków musi się odbyć co najmniej raz w roku.
  Zwołuje je Zarząd powiadamiając członków przynajmniej na 14 dni przed planowanym Zebraniem. Powiadomienie musi zawierać termin oraz proponowany porządek obrad. Powiadomienie następuje za pomocą: listów poleconych lub pocztą elektroniczną lub ogłoszeniem na stronie WWW Stowarzyszenia. Powiadomienie musi zawierać termin oraz proponowany porządek obrad. W przypadku gdy w danym roku upływa kadencja władz wybieralnych (Zarząd i Komisja Rewizyjna) Zarząd jest zobowiązany
  do zwołania Walnego Zebrania Członków minimum na 1 miesiąc przed upływem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej w celu wybrania nowych członków organów.

5.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

 1. z inicjatywy Zarządu;
 2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków;
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na dzień przypadający
  nie później niż na 30 dni od chwili złożenia pisemnego wniosku Zarządowi. Powiadomienie następuje za pomocą: listów poleconych lub pocztą elektroniczną
  lub ogłoszeniem na stronie WWW Stowarzyszenia. Powiadomienie musi zawierać termin oraz proponowany porządek obrad.
 2. Walne Zebranie Członków (Zwyczajne i Nadzwyczajne) jest zdolne do podejmowania uchwał, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej. W przypadku stwierdzenia braku niezbędnego quorum może się odbyć Walne Zebranie Członków (drugi termin). Drugi termin Walnego Zebrania Członków może się odbyć w tym samym dniu co pierwotnie planowane Zebranie. Dla ważności zwołania drugiego terminu Walnego Zebrania Członków nie potrzeba wysyłać osobnych powiadomień.
  W drugim terminie Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje 2-osobowe Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz. Prezydium wybierane jest każdorazowo na początku obrad. Walne Zebranie Członków obraduje według porządku obrad dostarczonego wraz z zawiadomieniami o Zwołaniu Walnego Zebrania Członków. Na początku Zebrania, grupa składająca się przynajmniej z 2/3 Członków Stowarzyszenia może zażądać umieszczenia w porządku obrad swojego punktu. Zaproponowany punkt musi zostać przyjęty do porządku obrad.
 4. Walne Zgromadzenie zatwierdzi informację o adresie strony WWW, o której mowa w ust. 4. oraz 6. art. 16. Statutu.
 5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1. uchwalanie ogólnego planu działania Stowarzyszenia na dany rok jego funkcjonowania;
 2. uchwalanie zmian w statucie;
 3. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 4. uchwalanie regulaminów i ustaleń wewnętrznych Stowarzyszenia;
 5. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków;
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 7. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 9. zatwierdzanie sprawozdań finansowych i innych sprawozdań Stowarzyszenia wymaganych przez przepisy prawa;
 10. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Art. 17

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 4 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona: Prezesa Stowarzyszenia, jednego lub dwóch Wiceprezesów oraz Sekretarza.
 4. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 6. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
 3. zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia;
 4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
 5. nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami stosunku pracy oraz ustalanie ich wynagrodzeń;
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 7. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i gospodarczych;
 8. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
 9. ustalanie budżetu i sporządzanie sprawozdań;
 10. ustalanie w drodze regulaminu wysokości i sposobu pobierania składek;
 11. udzielanie ulg i zwolnień w zakresie opłacania składek;
 12. udzielanie stosownych pełnomocnictw członkom Stowarzyszenia;
 1. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci któregoś z członków Zarządu, powodujących spadek liczby członków poniżej 3, Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu powoła brakujących Członków Zarządu.
 2. W przypadku braku Zarządu Walne Zgromadzenie zwołuje co najmniej połowa Członków Stowarzyszenia na zasadach takich jak Zarząd.
 3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
 4. Do składania i odbierania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz
  do zaciągania zobowiązań jest upoważniony każdy członek Zarządu. Jednakże umowy obejmujące świadczenia o wartości przekraczającej 3000 (trzy tysiące) złotych musi zawierać prezes lub wiceprezes łącznie z innym członkiem Zarządu.  

Art. 18

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 2-3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Dokładną liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo uchwała Walnego Zebrania.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
 1. kontrola i ocena działalności statutowej, w tym pracy Zarządu i Stowarzyszenia
  z uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia;
 2. przedstawianie Zarządowi informacji o wynikach kontroli nie rzadziej niż
  co 6 miesięcy;
 3. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności.

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

Art. 19

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa  majątkowe
oraz środki pieniężne. 

Art. 20

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
 1. wpisowego i składek członkowskich;
 2. dochodów z własnej działalności odpłatnej pożytku publicznego;
 3. dochodów z majątku Stowarzyszenia;
 4. ofiarności publicznej;
 5. darowizn, spadków i zapisów;
 6. innych źródeł;
 7. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie
  z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

Art. 21

 1. Zmianę statutu Stowarzyszenia oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Do likwidacji Stowarzyszenia stosuje się odpowiednie przepisy ustawy
  z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach ze szczególnym
  uwzględnieniem przepisów rozdziału 5 wspomnianej ustawy.